Podpora náhradních rodin

Vzdělávání

Pro pěstouny, poručníky

Knihovna

Pro pěstouny, poručníky

Asistovaný kontakt

Děti s rodiči nebo blízkými osobami

Respitní péče

Odlehčovací služba pro pěstouny

Další služby

Nabídka dalších služeb pro pěstouny

Informace pro děti

Děti v pěstounské péči, rodině

Pěstounská péče je podle občanského zákoníku forma náhradní rodinné péče, díky níž je zajištěna péče o děti, o které se jejich biologická rodina z různých důvodů nemohla nebo nechtěla postarat. Pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud může také rozhodnout o zrušení pěstounské péče.

Jedná se tedy o státem podporovanou formu náhradní rodinné péče, která by měla dle nové právní úpravy dávek pěstounské péče zajišťovat hmotné zabezpečení dítěte a zároveň se zohledněním náročnosti této péče poskytovat adekvátní odměnu pěstounům. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Současná právní úprava platná od 1. 1. 2013 výslovně stanovuje jako určující hledisko pro svěření do pěstounské péče zájem dítěte. Pěstounská péče má ze zákona přednost před péčí o dítě v ústavním zařízení. Je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost samo schopno vyjádřit svobodně svůj názor, je třeba před svěřením do pěstounské péče vzít na jeho názor zřetel.

Pěstounská péče je nedocenitelná služba v pravém slova smyslu, služba dítěti, jeho rodičům, společnosti a státu. Dítěti je tak naplněno jeho právo vyrůstat v rodině, v láskyplném a bezpodmínečném přijetí.

Na své cestě však pěstouni nezůstávají sami. Od roku 2013 každá rodina automaticky získává svou podpůrnou organizaci, která ji doprovází. Může jít o neziskovou organizaci, příspěvkovou organizaci, ale také krajský či místně příslušný úřad – OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Mezi takové organizace patří i ta naše.

PorCeTa o.p.s. je pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí. V této oblasti se mimo jiné věnuje zejména práci s náhradními rodinami, tzv. doprovázení pěstounských rodin a pěstounských rodin na přechodnou dobu.

Posláním organizace je pomáhat dětem, které nemohou vyrůstat u svých rodičů, zvládnout tuto těžkou situaci a zároveň podporovat jejich náhradní rodiče v péči o ně a minimalizovat selhání pěstounské péče.

V rámci doprovázení pomáháme rodině řešit otázky spojené s výkonem pěstounské péče a poskytujeme jí podporu ve specifických výchovných situacích, které v rodině mohou nastat. Přispíváme tak k všestrannému rozvoji kompetencí náhradních rodičů při péči o svěřené dítě. Nabídku služeb přizpůsobujeme potřebám rodiny.

Poskytujeme odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounskou péči.